• Minimum logistyczne zamówienia 5kg
 •  Czas oczekiwania na wysyłkę wynosi do 4-ech dni roboczych.
 • Zamów 📞 509 157 941 w godz. 9.00-14.00

Regulamin Zakupów w Palarni Kawy CAFE ROMA


Zasady ogólne


1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży i dostawy towarów na odległość, tj. bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących oraz zwrotu towarów, prowadzonej w PALARNI KAWY CAFE ROMA (dalej zwanym „Sklepem” lub „Sprzedającym”), w sieci internet pod adresem www.caferoma.pl.

2. Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest.P.P.H CAFE ROMA Jarosław Guziński ul.Słowackiego 142 ,97-300 Piotrków Tryb. Nip 771-002-00-85,Telefon :509157 940 Adres poczty elektronicznej kawa@caferoma.pl.

3. Kupującym jest każdy podmiot dokonujący zakupu zgodnie z niniejszym Regulaminem ( posiadajcy pełną zdolność do czynności prawnych).

4. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży towarów wyłącznie w Sklepie internetowym pod adresem www.caferoma.pl

5. Ceny podawane są w złotówkach oraz stanowią wartość netto.

6. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 

Ochrona danych osobowych


1. Kupujący, dokonując rejestracji w Sklepie, wyraża zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną.

2. W związku z realizacją zamówienia, sprzedający może przetwarzać następujące dane osobowe kupującego:
 • imię oraz nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres poczty elektronicznej,
 • adres dostawy,
 • numer telefonu.

3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, a także do ich korygowania. Kupujący może zwrócić się z prośbą usunięcia konta użytkownika w sklepie, w takim przypadku Sprzedający usuwa dane związane z aktywnością Kupującego w Sklepie.

4. Sprzedający nie przekazuje innym administratorom danych osobowych z wyjątkiem sytuacji niezbędnych do prawidłowego wykonania zobowiązania. Sprzedający przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zobowiązania, wynikającego z zawartych umów sprzedaży.

5. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości reklamowych za pomocą poczty elektronicznej. Nie stanowi to warunku koniecznego dla złożenia zamówienia ale nie wyrażenie zgody pozbawia kupującego możliwości otrzymywania informacji o produktach oraz ofertach promocyjnych.Składanie zamówień, płatność, realizacja1. Informacje podane na stronie internetowej www.caferoma.pl (produkty) nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.

2. Kupujący może złożyć Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru poprzez wybór towaru przy użyciu odpowiedniej funkcji sklepu (dodając wybrany towar do koszyka oraz zatwierdzenie złożonego zamówienia).

3. Po otrzymaniu oferty, Sprzedający potwierdza złożenie zamówienia, drogą elektroniczną.

4. Sprzedający może odmówić przyjęcia oferty jeśli jej zrealizowanie nie będzie możliwe.

5. Przyjmowanie zamówień w Sklepie odbywa się 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, natomiast ich realizacja od poniedziałku do piątku w godz: 8-15. Realizacja zamówień nie odbywa się w dni ustawowo wolne od pracy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nierealizowania zamówień również w inne dni, po wcześniejszym umieszczeniu informacji na stronie internetowej sklepu.

6.Kontakt ze Sprzedającym odbywa się poprzez wypełnienie specjalnego formularza na stronie lub przez kontakt telefoniczny (nr telefonu również podany na stronie internetowej).

7. Kupujący może dokonać płatności w jeden z wybranych sposobów:
 • terminowym przelewem bankowym, bezpośrednio na konto Sprzedającego
 • przedpłata na konto Sprzedającego płatność (POBRANIE) u Kuriera.

8.Dostawa towaru odbywa się w jeden z następujących, wybranych przez Kupującego sposobów:
 • przesyłką kurierską (DPD) za pobraniem
 • przesyłką kurierską (DPD) po przedpłacie,
 • przesyłka kurierska (DPD)
9. Szczegółowa opłata KOSZTY DOSTAWY dostępna jest na Stronie www.caferoma.pl.

10. Zamówienie jest realizowane w terminie 1-3 dni roboczych od dokonania zapłaty za towar oraz przesyłkę lub od wyboru dostawy za pobraniem.

11. Jeżeli zamówienie nie jest możliwe do zrealizowania, Sprzedawca natychmiast informuje o tym Kupującego, jednocześnie wskazując prawo do:
 • odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości (Sprzedający zwraca wówczas całość poniesionej kwoty za towar i transport)
 • odstąpienia przez Kupującego od umowy w części (Sprzedający zwraca część poniesionej kwoty, realizuje pozostałą część zamówienia).

12. Jeżeli realizacja zmówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby chwilowy brak towaru w magazynie, Sprzedający może za zgodą Kupującego dostarczyć inny towar o tej samej jakości, cenie oraz takim samym przeznaczeniu.

13. Sprzedawca dostarcza towar wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Dokument dostawy stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego zamówienia.

Prawo odstąpienia od umowy1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu dostarczenia przesyłki do kupującego, bez podania przyczyny.

2. Kupujący odstępuje od umowy drogą elektroniczną .

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący ma obowiązek niezwłocznie zwrócić zakupiony towar w stanie nienaruszonym, nie później jednak niż przed upływem 14 dni od momentu otrzymania towaru. Zwrot towaru na koszt Kupującego.

4. Sprzedający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia odstąpienia od umowy zwraca Kupującemu wszystkie poniesione przez niego koszty, w tym koszty transportu.

5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego dokonał Kupujący.

6. Sprzedający ma prawo do wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu otrzymania od Kupującego dowodu odesłania towaru.

7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy:w której rzecz została wyprodukowana pod specjalne zamówienie Kupującego. Jest dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu ,której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,jeżeli opakowanie zostało otwarte.

Reklamacje1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu towaru bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli towar ma wadę Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru lub odstąpieniu od umowy albo żądać wymiany na inny towar.

3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: P.P.H CAFE ROMA ul.Słowackiego 142 97-300 Piotrków Tryb. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym, (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem załatwienia reklamacji oraz wskazaniem wady Towaru).

4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.

5. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.

6. Każdy użytkownik Sklepu może wnieść do Sprzedającego reklamację związaną z nieprawidłowością w funkcjonowaniu Sklepu lub zawartą umową, a w szczególności:
 • dotyczącą towaru, co do którego strony zawarły umowę sprzedaży,
 • sposobem dostarczenia towaru,
 • nieprawidłowością w funkcjonalnościach Sklepu,
 • opisem produktów.

7. Reklamacja może być wniesiona:
 • pisemnie, na adres Sprzedającego,
 • za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedającego.


Warunki techniczne świadczenia usług1. Sprzedający określa następujące warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną:
 • Kupujący powinien posługiwać się urządzeniem pozwalającym na korzystanie z sieci internet, w szczególności komputerem klasy PC lub podobnym,
 • korzystanie z usług wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarkę internetową w wersji Firefox 10, MS Internet Explorer 8, Opera 10, Chrome 10 – lub wyższe,
 • przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.

2. Sprzedający oświadcza, iż w ramach systemu Sklepu wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego www.caferoma.pl przez Klienta, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego usługobiorcy oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb usługobiorców.

Postanowienia końcowe1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).

2.Zmiany Regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
hop over to this web-site swiss replica watches.Read More Here https://watcheswear.com.review https://www.polskareplika.pl/.Hot Sales noob factory replica watches.anonymous swiss replica watches.Recent Comments stockswatches.On Sale richardmillebest.com.try this out the best replica watches in the world.